Kvalita je náš najväčší formát

Ochrana osobných údajov

Dňa 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu sme Všeobecné obchodné podmienky prispôsobili novým právnym predpisom. Vykonané zmeny sa týkajú skutočne len ochrany osobných údajov, a to konkrétnych článkov Všeobecných obchodných podmienok.

Dôležité je, že pre Vás sa týmto z praktického hľadiska nič nemení, a to ani na tom, ako budú Vaše osobné údaje spracovávané, lebo aj pred touto zmenou sme postupovali striktne v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Nižšie máte možnosť zoznámiť sa s novým Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Willmark Vám praje i naďalej príjemnú spoluprácu so spoločnosťou Willmark Europe, s. r. o.

 

Ochrana osobných údajov

a) Účasť a realizácia, prihlasovacie údaje a údaje z nákupov
Podmienkou účasti na programe Willmark je poskytnutie údajov, ktoré sú v prihlasovacom formulári označené hviezdičkou. Údaje, ktoré uvediete pri prihlasovaní do programu Willmark, ako aj údaje, ktoré počas účasti v programe aktualizujete, sa označujú jednotne ako „prihlasovacie údaje“. Vaše prihlasovacie údaje spracúva Willmark Europe, ktoré využíva na technickú realizáciu programu Willmark poskytovateľov technických služieb, pričom je zabezpečené dodržiavanie noriem o ochrane údajov. Okrem subjektov uvedených vyššie, nie sú vaše údaje poskytované žiadnym ďalším tretím osobám. Prihlasovacie údaje a údaje z nákupov sa na účely účasti v programe a poskytovania bonusov spracúvajú na základe tejto zmluvy v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

b) Marketing
Willmark Europe použije vaše prihlasovacie údaje aj na vlastné marketingové účely, napr. na personalizovanú priamu reklamu a prieskum trhu. V tomto zmysle môžete dostávať napr. informácie o špeciálnych ponukách a zľavových akciách. Toto spracovanie údajov na účely personalizovanej priamej reklamy a prieskumu trhu, sa vykonáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na základe oprávnených záujmov Willmrk Europe pri optimalizácii ponúk na výrobky a služby, ako aj v rámci možnosti individuálneho reklamného oslovenia.

c) Newsletter pre elektronickú poštu a údaje o používaní
Okrem toho si informácie upravené podľa vašich záujmov môžete abonovať aj prostredníctvom e-mailu. V rámci tejto služby bude Willmark Europe dodatočne získavať a spracúvať informácie (celkovo nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké doručené odkazy kliknete a aké témy sú pre vás zaujímavé, kde otvárate newsletter, aké koncové zariadenie, operačný systém, prehliadač a príp. ďalšie nastavenia zariadení využívate, či a v akom rozsahu odporúčate ďalej obsah newsletteru na sociálnych sieťach alebo e-mailom a ktorú z našich webových stránok navštevujete po kliknutí na odkazy v newsletteri. Spracovanie údajov o používaní sa vykonáva na základe vášho súhlasu  v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

d) Práva
Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov pre Willmark Europe je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27.

Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď Willmark Europe môže preukázať naliehavé, právom garantované dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo keď spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou reklamou.

e) Doba uloženia a vymazanie
Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Willmark Europe, s. r. o., napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti v programe Willmark alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Willmark Europe, s. r. o., napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

f) Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ: Willmark Europe, s. r. o., Stará Vajnorská 11, Bratislava 831 04, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: , tel.: 00421-(0)2-49277111, e-mail: info@willmark.sk

g) Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na stránke www.willmark.sk

 

Obrovský mesh na Inchebe...

Obrovský mesh na Inchebe...

Najväčšia reklama v SR - sieťovina (mesh) na budove Incheba v Bratislave...

Prihlásenie k odberu noviniek
Zadaním svojej emailovej adresy súhlasím so spracovaním osobných údajov